نویسنده: محمد یوسفی زاده

1

آیا دستگاه های هوشمند به شبکه ای عظیم برای نظارت بر انسان ها تبدیل می شوند؟

ظهور عصر دیجیتال تغییرات شگفت انگیز بسیار زیادی را با خود به زندگی انسان آورده است. یکی از ساده ترین نمودهای این تغییرات دستیارهای هوشمند دیجیتالی هستند که می توانید...

1

محدود سازی نامحسوس؛ Shadow Banning چیست و چه اهمیتی برای فضای مجازی دارد؟

عموم سیاستمداران عادت دارند زمانی که قادر به توجیه پدیده ای نیستند در صدد تخریب یا تغییر هویت آن برآیند. فضای شبکه های اجتماعی چندان به نفع سیاستمداران عاشق تک...