به طور کلی از نظر میزان کارایی و راندمان، کدام پردازنده پرچمدار، قدرت برتر را داشت؟

This poll has been finished and no longer available to vote !