نسخه جدید (4.2) برنامه کاربردی تست سیستم AIDA64 (دانلود کنید)

بسیاری از کاربران اطلاعات کمی درباره مشخصات فنی قطعات سیستم خود دارند و این موضوع باعث می شود در بسیاری از موارد نتوانند تصمیم درستی در مورد بازی و یا...