وجود 143 ویدیو از بشقاب پرنده در آرشیو پنتاگون

روز جمعه گذشته وزارت دفاع آمریکا، طی یک گزارش رسمی ‌از طبقه بندی خارج شده به سنا، خبر از وجود 144 ویدیو دسته اول از اشیاء ناشناس پرنده U.F.O، یا...