برچسب: تایتان X

13

سخت افزار 72

اولین شماره سال همیشه یکمی سخت است! البته سختی اش برای این است که بعد از یک تعطیلات طولانی دوباره کار را شروع می کنی و تا یخ آدم باز...