نوشته‌ای با طعم غیر فناوری؛ چرا ما ایرانی‌ها به اینجا رسیدیم ؟ شما هم بگویید

قبل از اینکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا ما ایرانی ها به اینجا رسیدیم باید بگوییم، سلام. باید در این روزگار بیشتر بهم سلام کنیم و حال هم...