رایانه های کوانتومی IBM وظایف خود را سریعتر از قبل انجام می‌دهند

با اینکه رایانه های کوانتومی IBM پیشرفت‌های زیادی از زمان معرفی خود داشته‌اند، اما آنطور که پیداست این مقدار برای این شرکت کافی نبوده است. این شرکت اخیرا به روشی...