برچسب: مقاله نویسی

۵

قسمت دوم:آشنایی با مفاهیم پردازش و شیوه کار پردازنده (CPU)

در قسمت اول آشنایی با پردازش و مفاهیم آن،به مواردی از جمله مفهوم پیک پردازش توسط پردازنده،پردازش های ترکیبی و مفاهیم زمانبدنی پرداختیم.این با قسمت دوم همراه باشید.