مجازی شدن CES 2021 با توجه به وضعیت کنونی و درگیری با ویروس کرونا

با توجه به بهتر نشدن شرایط کنونی دنیا و درگیر بودن کشورهای زیادی از جمله ایران با ویروس کرونا، مجازی شدن CES 2021 بدور از انتظار نبود و با توجه...