آموزش: استفاده از اکسل به جای مهر شماره زن در امور اداری

اکسل امکانات بسیاری زیاد دارد، آنقدر زیاد که به جرأت می‌شود گفت که کسی نمی‌تواند ادعا کند که از تمام قابلیت های این نرم افزار می‌تواند استفاده کند. در این...