کمک سیستم فضایی Starlink SpaceX به دفع آتش سوزی‌های وسیع

هنگام آتش سوزی‌های بزرگ در آمریکا، اولین گروه افرادی که به مبارزه با آن می‌روند افراد محلی اطراف آتش سوزی هستند که اغلب به دلیل گستردگی مناطق یا صعب العبور...