نویسنده: سعید شکروی

1

چگونه هکرها تمامی یک کشور را به آزمایشگاه جنگ سایبری تبدیل کردند – بخش پایانی و متن کامل

متن حاضر ترجمه ای است از مقاله ای با عنوان HOW AN ENTIRE NATION BECAME RUSSIA’S TEST LAB FOR CYBERWAR نوشته اندی گرینبرگ که در ژوئن 2017 در نشریه WIRED منتشر شده است. زمانی که برق...